top of page

LEX Company (2024)

Algemene Voorwaarden

LEX logo.png

Wat leuk dat we (weer) samen gaan werken. We gaan ervan uit dat we er op basis van vertrouwen en redelijkheid altijd samen uit kunnen komen. Maar omdat ons gerechtelijk systeem is zoals het is, is het toch nuttig om elkaars verwachtingen te weten wanneer we een overeenkomst met elkaar aangaan.

1. Definities

  • AV: deze Algemene Voorwaarden

  • LC: Lex Company, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, ingeschreven bij de KvK

    onder nummer 55391087.

  • Opdrachtgever: de cliënt van LC, zijnde een ondernemer of rechtspersoon.

  • Programma: alle programma’s van LC, waaronder maar niet beperkt tot training en onderwijs,

    coaching en consulting, zowel in groepsverband als 1 op 1 trajecten; het organiseren en geven van online en offline (on-site) onderwijsprogramma’s, in-company trainingen, colleges, seminars, workshops, trainingen, leergangen, conferenties, congressen, masterclasses en dergelijke; het geven van lezingen en het organiseren van events;

  • Deelnemer: een natuurlijk persoon die op grond van een met LC gesloten overeenkomst zal deelnemen aan een Programma.

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LC en Opdrachtgever tot het leveren van Programma, inclusief maar niet beperkt tot offertes, aanbiedingen en (online) bestellingen en aanmeldingen.

 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Het accepteren van een aanbod, het ondertekenen van een inschrijfformulier of het doen van een bestelling door Opdrachtgever houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze AV accepteert.

 

3. Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Al onze offertes en aanbiedingen van LC zijn zonder mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst geheel vrijblijvend.

 

3.2 Tot het moment van het totstandkoming van de overeenkomst heeft LC het recht zich uit de onderhandelingen met de aspirant Opdrachtgever terug te trekken, zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

 

4.1 Een overeenkomst tussen LC en Opdrachtgever komt tot stand doordat:

 

(i) LC een verzoek van Opdrachtgever (bijvoorbeeld voor het leveren van een specifiek Programma) schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd; of

(ii) doordat LC daadwerkelijk een Programma voor of ten behoeve van Opdrachtgever verzorgt; of

(iii) Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor een bepaald Programma via een daartoe bestemd inschrijf- of bestelformulier van LC; of

(iv) Opdrachtgever een of meerdere Deelnemers aanmeldt voor een Programma van LC.

 

4.2 Tussenpersonen kunnen niet zelfstandig voor LC bindende overeenkomsten sluiten, tenzij LC hen daartoe uitdrukkelijk schriftelijk bevoegd heeft verklaard. Onder tussenpersonen wordt in ieder geval ook begrepen elke ‘freelancer’ die zijn arbeid ten dienste van LC stelt.

 

5. Uitvoering

 

5.1 Alle opdrachten en aanwijzingen van Opdrachtgever aan LC worden geacht uitsluitend aan LC te zijn gegeven. Daaronder zijn begrepen alle (rechts)personen die voor of namens LC bij het leveren van de Programma zijn betrokken, inclusief eventuele externe dienstverleners zoals nader omschreven in deze AV. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

 

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het formuleren van goede en duidelijke doelstellingen welke bereikt dienen te worden met een door LC verzorgd Programma. LC zal een Programma altijd met zorg en naar beste kunnen aan Opdrachtgever leveren, maar het leveren van een Programma (in het bijzonder het geven van onderwijs, cursussen en coaching) is een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. LC kan dan ook niet een bepaalde uitkomst of resultaat garanderen. Opdrachtgever begrijpt bovendien dat eventuele resultaten mede afhankelijk zijn van diens eigen inbreng en inzet, en dan de inbreng en inzet van de Deelnemers.

 

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de Deelnemers, alsmede voor het bevestigen der deelname van de Deelnemers, het afwikkelen van de financiën, en voorts al hetgeen nodig is om het Programma goed te laten verlopen, en waarbij de goede naam en reputatie van LC in het oog dient te worden gehouden.

 

5.4 Mocht er voor het leveren van een Programma door LC een bepaalde termijn zijn overeengekomen, dat is dit nooit een fatale termijn. Indien LC deze termijn om welke reden dan ook overschrijdt, dient Opdrachtgever LC in gebreke te stellen en LC een redelijke termijn te geven om een Programma alsnog te leveren.

 

5.5 Indien de levering van een Programma plaatsvindt op een door Opdrachtgever gewenste locatie, bijvoorbeeld voor het verzorgen van een in-company training of het geven van een lezing, draagt Opdrachtgever zorg voor de benodigde faciliteiten (vergaderruimte / audiovisuele middelen / internet / lunch e.d.) en de benodigde inschakeling van derden. De daarmee gepaard gaande kosten en aansprakelijkheid komen volledig voor rekening van Opdrachtgever, tenzij van te voren uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met LC.

 

5.6 Opdrachtgever zal LC alle informatie verstrekken die nodig is voor een deugdelijke en tijdige levering van een Programma. Indien relevante informatie ontbreekt of de informatie onvolledig of niet tijdig is verstrekt, heeft LC het recht de levering van dat Programma op te schorten dan wel te annuleren. Eventuele kosten aan de zijde van LC die het gevolg zijn van deze opschorting danwel annulering komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

5.7 LC behoudt zich het recht voor te allen tijde en naar eigen inzicht verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in een Programma. Bij een lopend Programma zal LC geen wijzigingen aanbrengen die nadelig zijn voor een goede uitvoering jegens Opdrachtgever.

 

5.8 Voor zover een Programma bestaat uit meerdere sessies of een langer durend traject, zal de duur van dit Programma door LC worden aangegeven in de opdrachtbevestiging. Voor zover mogelijk wordt van tevoren kenbaar gemaakt waar het traject precies uit bestaat (de hoeveelheid sessies, start- en einddatum etc.). Na het verstrijken van de duur van het traject, kan Opdrachtgever geen aanspraak meer maken op door Opdrachtgever gemiste sessies, voor zover het missen van deze sessies aan Opdrachtgever te wijten is.

 

6. Externe dienstverleners

 

6.1 LC kan bij het leveren van een Programma externe dienstverleners inschakelen (waaronder bijvoorbeeld andere trainers, docenten, coaches, maar ook derden zoals toeleveranciers, postbezorgbedrijven, etc.). LC is gerechtigd, naar eigen goeddunken, de externe dienstverleners met wie zij samenwerkt te selecteren, en voor het leveren van een Programma noodzakelijke gegevens omtrent Opdrachtgever met deze derden te delen.

 

6.2 Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle Programma’s die door externe dienstverleners van LC aan Opdrachtgever worden geleverd. Al hetgeen in deze AV ten behoeve van LC is bepaald, geldt als een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van artikel 6:254 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.

 

6.3 LC is hierbij door Opdrachtgever gemachtigd om voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze externe dienstverleners in hun eigen voorwaarden worden gehanteerd namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

6.4 Het is Opdrachtgever gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van een Programma door LC niet toegestaan om een nieuwe / separate samenwerking aan te gaan met een externe dienstverlener die exclusief Programma’s voor LC verzorgt.

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

7.1 LC is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van LC.

 

7.2 LC is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen (externe dienstverleners) die door LC belast zijn met het leveren van een Programma, tenzij deze fouten of dit verzuim van derden het directe gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van LC.

 

7.3 Opdrachtgever vrijwaart LC tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische of medische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door LC voor of ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Programma’s, tenzij deze aanspraken van derden het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van LC.

 

7.4 Mocht er op LC toch enige aansprakelijkheid rusten, dan is deze aansprakelijkheid van LC te allen tijde beperkt tot het leveren van een vervangend Programma dan wel tot terugbetaling van het door Opdrachtgever betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke (of niet langer mogelijke) levering.

 

7.5 Deelname aan een Programma van LC is voor eigen risico van Opdrachtgever en diens Deelnemers, en LC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens een Programma ontstaan verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, danwel persoonlijk letsel aan de zijde van Opdrachtgever of diens Deelnemer(s).

 

7.6 Opdrachtgever dient eventuele klachten inzake een door LC verzorgd Programma uiterlijk op de 10de werkdag na beëindiging van dat Programma aan LC te melden. Een dergelijke klacht dient schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zijn, en aangetekend te worden verstuurd. Bij gebreke hiervan zal de klacht niet in behandeling worden genomen. LC streeft er naar de klacht binnen 14 werkdagen te beantwoorden.

 

7.7 Een vordering voortvloeiende uit een overeenkomst of deze AV dient binnen 12 maanden te worden ingesteld door Opdrachtgever. Bij gebreke hiervan komt iedere aansprakelijkheid van LC, op welke grond dan ook, te vervallen door het enkele verloop van deze periode.

 

8. Persoonsgegevens

 

8.1 LC behandelt de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt in het kader van het leveren van een Programma zorgvuldig en vertrouwelijk.

 

8.2 LC neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van Opdrachtgever. Deze gegevens worden gebruikt om de door Opdrachtgever gewenste Programma’s te kunnen leveren en kunnen ook worden gebruikt om Opdrachtgever op de hoogte te houden van andere Programma’s van LC. Opdrachtgever stemt in met het gebruik van deze gegevens. Indien Opdrachtgever geen, of niet langer, prijs stelt op informatie over (nieuwe) of andere Programma’s van LC, dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan LC en de communicatie laten stopzetten.

 

8.3 LC zal geen gegevens openbaar maken die zij van Opdrachtgever ontvangt in het kader van het leveren van een Programma, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtgever of LC hiertoe gehouden is op grond van de wet.

 

9. Facturering en levering

9.1 LC stuurt Opdrachtgever een factuur voor de door LC geleverde of nog te leveren Programma’s, waarop tevens staat vermeld de eventueel van toepassing zijnde omzetbelasting (BTW). De volledige koopsom dient door Opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

 

9.2 LC gaat uit van Programma’s met minimaal 6 en maximaal 14 Deelnemers. Bij minder of meer Deelnemers is LC gerechtigd de prijs van een Programma aan te passen. Dit zal LC zo snel mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.

 

9.3 LC heeft het recht om bij een verlenging van een langlopend Programma na 1 jaar een inflatiecorrectie toe te passen, volgens de door het CBS genoemde index.

 

9.4 Bij reserveringen, voor bijvoorbeeld events voor een groep Deelnemers waarvoor LC kosten dient te maken, kan in voorkomend geval een aanbetaling worden verwacht. In dat geval krijgt Opdrachtgever een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Indien voor de levering van een bepaald Programma vooruit dient te worden betaald, kan Opdrachtgever geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens het volledig verschuldigde bedrag is betaald.

 

9.5 Indien een Programma mede bestaat uit producten die dienen te worden bezorgd bij Opdrachtgever, is LC gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 

9.6 Opdrachtgever aanvaardt dat LC de tarieven van een Programma van tijd tot tijd kan wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van een Programma.

 

9.7 Levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Voorts geldt een beperking van de aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 7 van deze AV.

 

9.8 LC is gerechtigd een te leveren Programma in gedeelten te leveren, tenzij LC en Opdrachtgever dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

 

10. Late betaling en incassokosten

 

10.1 Indien betaling van de factuur niet, of op of voor de op de factuur aangegeven betalingstermijn is ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is LC gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

 

10.2 LC kan de levering van een Programma opschorten of annuleren totdat alle openstaande facturen volledig zijn betaald. LC wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade die Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

 

10.3 LC is gerechtigd tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door Opdrachtgever, indien een factuur onbetaald blijft na aanmaning aan Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van € 500,00. Ook over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting (BTW) verschuldigd, alsmede de wettelijke (handels-)rente.

 

11. Annulering door LC

 

11.1 LC heeft het recht de levering van een nog te leveren Programma te annuleren, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: bij niet betaling van de facturen door Opdrachtgever, ondanks aanmaning door LC; bij het verzuimen of weigeren van Opdrachtgever om een noodzakelijke aanwijzing of advies van LC op te volgen; bij het verzuimen of weigeren van Opdrachtgever volledige openheid van zaken te geven of anderszins zich zodanig op te stellen dat dit een goede levering van een Programma door LC ondermijnt; bij het niet behalen van het minimum aantal Deelnemers dat nodig is voor een bepaald Programma (tenzij LC en Opdrachtgever anders overeenkomen).

 

11.2 LC is tevens gerechtigd een nog te leveren Programma zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een cursus of het geven van een lezing, te annuleren zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan Opdrachtgever worden gecrediteerd.

 

11.3 Indien een Programma wordt geannuleerd door LC vanwege overmacht aan de zijde van LC of andere omstandigheden waarop LC redelijkerwijs geen invloed heeft, is LC niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of een Deelnemer hierdoor mogelijk lijdt.

 

11.4 Deelname aan een event of Programma van LC op een locatie buiten Nederland is niet toegestaan zonder reisverzekering en is te allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever en/of de Deelnemer.

 

12. Annulering door Opdrachtgever

 

Indien het aantal aanmeldingen door Deelnemers lager is dan het minimum aantal Deelnemers, kan Opdrachtgever het Programma voorafgaand aan de datum van het betreffende Programma annuleren. Hierbij gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

•Annulering tot 14 dagen voor de geplande datum: annulering is kosteloos;

•Annulering tot 7 dagen voor de geplande datum: 50% factuurbedrag opeisbaar;

•Annulering tot 1 dagen voor de geplande datum: 100% factuurbedrag opeisbaar, waarbij het mogelijk is in overleg om het Programma éénmaal te verzetten naar een andere datum, mits die andere datum nog binnen de oorspronkelijke offerte periode valt.

 

13. Overmacht

 

13.1 Indien LC door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd een of meerdere Programma’s te leveren is LC gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de LC op betaling door Opdrachtgever voor reeds door LC geleverde Programma’s die zijn geleverd voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) levering van een Programma geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

13.2 LC zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee LC ten tijde van de bestelling of levering van een Programma geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van een Programma door LC redelijkerwijze niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij LC, ziekte of overlijden bij een samenwerkingspartner van LC, computer- or internetstoringen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door Opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door Opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar een Programma zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van een Programma door LC vertragen of onmogelijk maken. Voorts wordt verstaan onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan LC afhankelijk is voor de levering van een Programma, niet aan de contractuele verplichtingen jegens LC voldoen, tenzij dit laatste te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van LC.

 

13.3 Bij een wederzijdse overmacht, bijvoorbeeld een pandemie of andere omstandigheden die het voor zowel LC als Opdrachtgever noodzakelijk maken om een fysieke bijeenkomst te annuleren, gelden de in artikel 12 van deze AV genoemde annuleringsvoorwaarden, tenzij Opdrachtgever er mee instemt dat het Programma geheel online zal worden verzorgd door LC.

 

14. Intellectuele Eigendom

 

14.1 LC bezit alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die LC heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar Programma’s, inclusief boeken, trainingen en lesmateriaal, informatievideo’s, blogs, podcasts, e-books, social media content, presentaties, lezingen en al het andere materiaal dat Opdrachtgever van LC ontvangt.

 

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de hiervoor genoemde content en materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm of waar dan ook, tenzij LC hiervoor van te voren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

14.3 Opdrachtgever en diens Deelnemers verkrijgen uitsluitend een gebruiksrecht (‘licentie’) voor het gebruik van de content en materialen van LC. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en mag ook niet aan derden worden gesublicentieerd. De content van LC, van welke aard en in welke vorm ook, mag door Opdrachtgever en diens Deelnemers uitsluitend worden gebruikt voor privé leerdoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud hiervan voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LC.

 

15. Geheimhouding

 

Opdrachtgever en diens Deelnemers zijn te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die men van LC ontvangt in het kader van het leveren van een Programma. Het is Opdrachtgever en diens Deelnemers niet toegestaan om audio- of video opnamen of foto’s te maken tijdens het leveren van een Programma door LC, tenzij LC hier van tevoren en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 

16. Toepasselijk recht

 

16.1 Alle leveringen van Programma’s door LC en alle overeenkomsten tussen LC en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

 

16.2 De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de relatie tussen LC en Opdrachtgever, of uit de levering van Programma’s door LC aan Opdrachtgever, of uit enige bepaling van deze AV.

 

***

bottom of page